IZJAVA O ZASEBNOSTI

iSTYLE d.o.o.

1. Splošno

Podjetje ISTYLE d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: podjetje ali upravljavec) je odgovorno za varstvo osebnih podatkov, ki jih vodi v svojih evidencah v okviru svoje dejavnosti. Podjetje je v odnosu do teh osebnih podatkov upravljavec.

Upravljavec je dolžan obdelovati in varovati osebne podatke skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov ali uredba) in ostalimi veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov, ki veljajo za državo, v katerem podjetje posluje.

2. Namen zbiranja podatkov

Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za namene, za katere so bili dani in za namen izvajanja svoje dejavnosti. To je lahko za namen izvedbe pogodbeno dogovorjenih storitev ali za namen dajanja ponudbe za izvedbo pogodbenih storitev.

Podjetje vodi evidenco osebnih podatkov tudi za obveščanje posameznikov, ki podajo privolitve za posredovanje novic in ugodnosti.

3. Hramba podatkov

Podjetje hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

3.1 Izvajanje pogodbe in s tem povezana obdelava - Podjetje hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo nakupa, še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni in zakonski podlagi zaradi zagotavljanja pravic strank in uveljavljanja morebitnih pravnih zahtevkov. Podjetje v povezavi s temi podatki nastopa tudi v vlogi obdelovalca pri sklepanju zavarovanja (Allianz zavarovalnica, podružnica Ljubljana) in kreditnem posredovanju (SUMMIT LEASING SLOVENIJA d.o.o. in GRENKELEASING d.o.o.).

3.2 Neposredno oglaševanje - Podjetje lahko obdeluje vaše osebne podatke za namene obveščanja o svojih produktih na podlagi podane privolitve. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prenehanje tovrstnega obveščanja. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

3.3 Registracija uporabniškega računa - Podjetje obdeluje vaše podatke za namen registracije uporabniškega računa na svoji spletni strani na podlagi privolitve do izbrisa računa. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Pravice posameznika

Posameznik ima pravico uveljavljati naslednje pravice:

 • od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim in za kateri namen;
 • od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon ali pogodba, do izteka razlogov za hrambo na tej podlagi;
 • zahtevati, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov, če:
  • posameznik oporeka točnosti podatkov do rešitve zahtevka,
  • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu,
  • jih upravljavec ne potrebuje več za svoje namene, posameznik pa jih potrebuje za svoje pravne zahtevke,
  • posameznik vloži ugovor v zvezi z obdelavo, do njegove rešitve;
 • do posredovanja svojih osebnih podatkov, ki jih podjetje obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico zahtevati od podjetja, da te podatke posreduje neposredno drugemu upravljavcu;
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba, do izteka razlogov za hrambo na tej podlagi, zaščita življenjskih interesov posameznika ali zakon;
 • do pritožbe pri nadzornem organu.

5. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik v prejšnji točki navedene pravice, razen pravice do pritožbe, uveljavlja brezplačno pri podjetju ISTYLE d.o.o. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Podjetje mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora podjetje obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da podjetje trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Podjetje v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

Če posameznik po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri podjetju vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Podjetje mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če podjetje ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

6. Varovanje osebnih podatkov in odgovornost

Upravljavec je dolžan zagotavljati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov in je odgovoren za varnost osebnih podatkov.

Pri poslovanju z osebnimi podatki podjetje upošteva načelo vgrajenega in privzetega varstva osebnih podatkov s tem, da zbira in obdeluje samo tiste osebne podatke in v obsegu, potrebnem za dosego vsakega zakonitega namena posebej, jih hrani samo za obdobje, v katerem so potrebni za dosego namena, dostopnost do podatkov omejuje samo na osebe, ki le te potrebujejo za izvajanje dejavnosti podjetja, ter v poslovanje vgrajuje zaščitne ukrepe za izpolnjevanje zahtev uredbe in varovanje pravic posameznika.

Podjetje v nobenem primeru osebnih podatkov ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam, niti brez dovoljenja posameznika ali izrecne zakonske dolžnosti ne bodo posredovani v tretje države izven EGP ali mednarodnim organizacijam.

Osebni podatki bodo razkriti drugim le na poziv pooblaščenega organa ali druge upravičene osebe na podlagi izkazane ustrezne zakonske podlage.

7. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavezuje obdelovalca podatkov k standardom varovanja in upoštevanju pravil enako kot upravljavca oz. podjetje.

8. Podrobne smernice in kontakt

iSTYLE d.o.o.
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana
070 666 222
info@istyle.si

Podrobnjši opis naših smernic za obdelavo podatkov lahko prebereš tukaj

9. Izbris podatkov

Zahtevek za izbris tvojih osebnih podatkov iz naše baze lahko oddaš na elektronski naslov lahko prebereš tukaj